Uttar-Pradesh State Schools---Farrukhabad District Schools.

Farrukhabad district schools- block-wise

Farrukhabad district is located in the state of All Schools in Uttar-Pradesh, India. Farrukhabad district Schools are divided in to block wise. The following are the blocks in Farrukhabad. Follow the links to find the schools in Farrukhabad.

Blocks in Farrukhabad district:

Barh Pur
Kaim Ganj
Kamalganj
Mohamdabad
Nag. Ksh.far.bad
Nag.ksh.ytra K.ganj
Raje Pur
Shamsabad